Lieuwke Sjoerds de Groot
Birth date:
20 MAR 1820
Birth place:
Westdongeradeel, , ,
 
Death date:
  13 MAY 1874
Death place:
  Westdongeradeel, , ,

de Groot Family

Parents:
Father: Sjoerd Pieters de Groot
Mother: Lieukje Tietes Olivier
Spouse:
Spouse: Willem Klazes Wassenaar
 
Siblings:
Sister Lieuwke Sjoerds de Groot
Sister Baukjen de Groot
Brother Pieter de Groot
Children:
Son Klaas Wassenaar
Son Sjoerd Willems Wassenaar
Son Klaas Wassenaar
Daughter Antje Wassenaar
Daughter Lieukje Willems Wassenaar
Daughter Lieukje Wassenaar
Son Klaaske Wassenaar
Son Klaas Wassenaar
Daughter Tjitske Wassenaar
Son Tjepke Willems Wassenaar